4MOTION

Mos ndaloni.

Thonë rruga është objekti. Atëherë ballafaqohuni të qetë me baltën, shiun dhe rrugët e paasfaltuara, sepse në Multivan dëshirës Tuaj për aventurë pothuajse asgjë nuk i qëndron në rrugë. Fuqia motorike e vazhdueshme në katër rrota 4MOTION Ju mbështet në çdo metër të përshkuar. Me këtë rast mënyra e tij e punës është e thjeshtë dhe efektive: Fuqia motorike e motorit shpërndahet midis boshtit të përparmë dhe atij të pasmë. Bllokada elektronike e diferencialit siguron tranksion të njëjtë tek të gjitha rrota, për shembull, në nisjen me përshpejtim të madh. Me këtë rast, rrotat me kontakt më të mirë me truallin marrin fuqi përkatëse më të madhe. Kjo gjë nuk rrit vetëm sigurinë, por dhe kënaqësinë Tuaj gjatë udhëtimit. Pothuajse në çdo rrugë.

Madje dhe furnizimi me
karburant përbën kënaqësi.

Objektivin tuaj e dini vetëm Ju. Ndërsa, objektivin donë do t'ua zbulojmë me kënaqësi:
krijimi i motorëve që u nevojitet më pak karburant, të cilët shkaktojnë më
pak gazra shkarkues dhe më pak ndotje në mjedis