Kufizimi gjatë vendosjes të lidhjes (link)

  1. Këtë veb-faqe e vendos dhe azhurnon Porsche Kosova dhe përfshin faqen fillestare (homepage internet-prazantim) dhe gjithë faqet e tjera të këtij Veb-sajti.
  2. Porsche në thelb i përshëndet dhe i lejon sipas dispozitave në vijim vendosjen e lidhjeve korrekte ligjore (links) të Internetit me faqen fillestare të këtij Veb-sajti.
  3. Nëse nuk arrihet kontratë me shkrim, lidhja e "deep links" të internetit me internet-prezantimin e firmës Porsche lejohet vetëm nëse ekziston miratim i qartë me shkrim nga firma Porsche; përveç kësaj duhet të përmendet se është e domosdoshme dhe e rëndësishme për Porsche, internet përdoruesi vetëm nëpërmjet faqes fillestare të këtij Veb-sajti të ketë qasje tek informacionet e ofruara. Faqja fillestare përmban informacione të rëndësishme; interesi i firmës Porsche është i justifikuar në qëllimin e tij përdoruesi të njihet me qasjen tek informacionet e këtij Veb-sajti ( dhe në ri-qasje); sipas kësaj, çdo lidhje e vendosur (link) e çfarëdo lloji drejt faqes të këtij Veb-sajti me anashkalimin e faqes fillestare është e patolerueshme.
  4. Vendosja e link/referralls për kërkim me ndihmën e allateve ekzistues për kërkim (yahoo, google, etj.) megjithatë është e lejuar.
  5. Porsche e ruan të drejtën për ndryshimin e kufizimeve në çdo kohë dhe gjithëpërfshirës pa i nënvizuar arsyet.
  6. Porsche nuk merr përgjegjësi për dëmet apo pengesat e çfarëdo lloji apo baze ligjore, që lindin apo kanë lindur gjatë lidhjes në kundërshtim me kufizimet.
  7. Porsche e ruan të drejtën personave, firmave, shoqatave, grupimeve apo grupe firmash të caktuara pa i nënvizuar arsyet ta shkurtoj lidhjes lidhur me veb-përmbajtje, Veb-sajte apo faqe të caktuara
  8. Vendosja e lidhjes me këtë Veb-sajt, pavarësisht nëse është direkte apo indirekte, që ka çfarëdo lloj lidhje me informacionet, veb-përmbajtjet apo veb-faqet përmbajtja e të cilave është juridikisht e ndaluar, jo morale, radikale politikisht, diskriminuese, kriminale, refuzuese etj. nuk lejohet.
  9. Porsche në çdo moment e ruan të drejtën për përdorimin e të gjitha dispozitave teknike dhe/ose dispozitat ligjore që janë të dispozicion të tij në rast shkelje të kufizimeve në vendosjen e lidhjes.